Ban tổ chức

1)     PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế - Luật: Trưởng ban

2)     GS.TS Hồ Tú Bảo, Viện trưởng Viện JVN, Phó Trưởng ban

3)     PGS.TS Trịnh Quốc Trung, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Ủy viên

4)     TS. Phạm Hoàng Uyên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Ủy viên

5)     ThS. Lê Văn Hinh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Uỷ viên

  • TIỂU BAN BIÊN TẬP

1)     GS. TS Hồ Tú Bảo – Viện trưởng Viện JVN: Trưởng tiểu ban

2)     PGS. TS Nguyễn Ngọc Điện- Trường Đại học Kinh tế - Luật, Phó Trưởng tiểu ban

3)     TS. Phạm Hoàng Uyên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Ủy viên thường trực 

4)     GS.TS Nguyễn Quang Dong, Đại học Kinh Tế Quốc Dân,  Uỷ viên

5)     PGS. TS Lê Anh Vũ, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Uỷ viên

6)     TS. Nguyễn Phúc Sơn, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Ủy viên 

7)     TS. Phạm Văn Chững, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Uỷ viên 

8)     PGS.TS Trịnh Quốc Trung, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Uỷ viên