HỘI THẢO THỐNG KÊ, TOÁN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

Thời gian

Địa điểm

Thời gian gửi bài

Thứ 5 ngày 13 và thứ 6 ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Thời hạn đăng ký và gửi báo cáo tóm tắt: Trước 30/9/2018.

Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: Trước 30/10/2018.

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 30/11/2018.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo gia hạn thời gian gửi tóm tắt, thời gian gửi báo cáo toàn văn và thời gian đăng ký tham dự như sau:

Thời hạn đăng ký và gửi báo cáo tóm tắt: Trước 30/9/2018.

Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: Trước 30/10/2018.

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 12/12/2018.

Thông báo Hội thảo bằng Tiếng Việt:     
  
English Announcement: